Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej i stron pochodnych (dalej jako „Strona internetowa”) oraz niniejszego sklepu internetowego (dalej jako „Sklep internetowy”). Polityka prywatności ma na celu ujednolicenie i zebranie w jednym miejscu informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych na wskazanym obszarze. Może zdarzyć się, iż w przypadku niektórych czynności przetwarzania danych osobowych informacje o przetwarzaniu znajdują się również w odpowiednich regulaminach. Informacje zawarte w Polityce prywatności i odpowiednich regulaminach nie wykluczają się, a w przypadku wątpliwości pierwszeństwo należy przyznać regulaminom.

I.                    Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Akumulator Plus M. Sulikowski Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Oleśnicka13B, 46-100 Namysłów  (dalej „Administrator” albo „Akumulator Plus”). Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.

  Staramy się zachować nieprzerwaną zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) i w związku z tym przygotowaliśmy Politykę prywatności w taki sposób, aby została odebrana jako pomocy i wyczerpujący zbiór informacji.

  Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Strony internetowej lub Sklepu internetowego w celach innych niż określonych w pkt II może zostać opisane w innym miejscu niż Polityka prywatności, co zostanie zakomunikowane w sposób czytelny i klarowny.

  Poniżej wskazujemy procesy przetwarzania danych osobowych, których kolejność odzwierciedla pkt II Polityki prywatności. Do przetwarzania danych osobowych dochodzi w przypadku:

  • konta internetowego
  • infolinii
  • reklamacji
  • promocji
  • wysyłania ankiet satysfakcji
  • wysyłania informacji handlowych (w tym newslettera)
  • wysyłania informacji handlowych (marketing stron trzecich)
  • realizacji zawartej umowy
  • realizacji zawartej umowy (osoby kontaktowe)
  • procesu rekrutacyjnego
  • kontaktu

  II.                   Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

   Przetwarzanie danych osobowych w przypadku konta internetowegoTwoje dane osobowe przetwarzane są w celu założenia konta internetowego w Sklepie internetowym. W tym przypadku przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię oraz nazwisko) oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail oraz adres korespondencyjny/adres dostawy). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez dostarczenie usług związanych z możliwością prowadzenia konta internetowego w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości założenia konta internetowego w Sklepie internetowym. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości założenia konta internetowego w Sklepie internetowym. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – są przechowywane przez okres korzystania przez Użytkownika z tych usług zgodnie z Regulaminem. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w celach księgowo – podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) jak również do upływu okresów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. F RODO .
   Przetwarzanie danych osobowych w przypadku infoliniiTwoje dane osobowe przetwarzane są przy okazji prowadzenia rozmowy telefonicznej. W tym przypadku przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię oraz nazwisko) oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail oraz adres korespondencyjny/adres dostawy). Inne dane osobowe podane podczas rozmowy mogą stanowić dane osobowe odpowiednie dla innego procesu przetwarzania danych osobowych, ale w ramach infolinii nie przetwarzamy ich dłużej niż przez czas rozmowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, wyrażający się w chęci zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczonych usług wyrażającej się poprzez uruchomienie i utrzymanie infolinii (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości załatwienia sprawy w ramach rozmowy telefonicznej. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości załatwienia sprawy w ramach rozmowy telefonicznej. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, a w każdym razie nie dłużej niż 2 lata od chwili nagrania rozmowy.
   Przetwarzanie danych osobowych w przypadku reklamacjiTwoje dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia realizacji usługi reklamacji. W tym przypadku przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię oraz nazwisko) oraz dane kontaktowe (numer telefonu oraz adres e-mail). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz realizacja obowiązków prawnych z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości realizacji usługi reklamacji. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości skorzystania z usługi reklamacji. Okres przechowywania danych osobowych obejmuje czas realizacji usługi oraz przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych.
   Przetwarzanie danych osobowych w przypadku promocjiTwoje dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji promocji. W tym przypadku przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię oraz nazwisko) oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail oraz adres korespondencyjny/adres dostawy). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, wyrażający się w chęci organizacji promocji (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla udziału w promocji. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości udziału w promocji. Dane osobowe usuwane z chwilą wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub odpadnięcia celu ich przetwarzania.
   Przetwarzanie danych osobowych w przypadku wysyłania ankiet satysfakcjiTwoje dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki ankiet satysfakcji. W tym przypadku przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię oraz nazwisko) oraz dane kontaktowe (adres e-mail). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, wyrażający się w chęci zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczonych usług wyrażającego się w badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości otrzymywania ankiet satysfakcji. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości otrzymywania ankiet satysfakcji. Dane osobowe usuwane z chwilą wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub odpadnięcia celu ich przetwarzania.
   Przetwarzanie danych osobowych w przypadku wysyłania informacji handlowych, w tym newsletteraTwoje dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki komunikacji marketingowej, informacji handlowych, w tym w drodze profilowania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda poprzez podanie wskazanego adresu e-mail oraz potwierdzeniu chęci otrzymywania komunikacji marketingowej (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dodatkowo, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do dopasowywania treści newslettera do Twoich zainteresowań, wieku, które ustalamy w oparciu o podane przez Ciebie dane oraz analizę Twojego zachowania i dotychczasowych zakupów, w tym dla potrzeb stworzenia prognozy na przyszłość (profilowanie). W ten sposób tworzymy spersonalizowane profile Użytkowników, co pozwala na lepsze dopasowanie wyświetlanych lub przekazywanych treści do Twoich indywidualnych zainteresowań. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości wysyłki komunikacji marketingowej. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości wysyłki komunikacji marketingowej. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody lub odpadnięcia celu przetwarzania.
   Przetwarzanie danych osobowych w przypadku wysyłania informacji handlowych (marketing stron trzecich)Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki komunikacji marketingowej. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych stronom trzecim, a przesyłamy dobraną przez nas ofertę stron trzecich. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes strony trzeciej (naszego partnera biznesowego), wyrażający się wysyłaniu komunikacji marketingowej (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości wysyłki komunikacji marketingowej. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości wysyłki komunikacji marketingowej. Dane osobowe są usuwane z chwilą wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub odpadnięcia celu ich przetwarzania. Wycofanie zgody zgodnie z ppkt 13 oznacza jednocześnie wniesienie uzasadnionego sprzeciwu w rozumieniu tego ppkt.
   Przetwarzanie danych osobowych w przypadku realizacji zawartej umowyJeśli jesteś stroną zawartej z nami umowy lub zamierzasz ją zawrzeć, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do zawarcia umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu: zawarcia i wykonania umowy, realizacji obowiązków prawnych spoczywających na nas, w tym przede wszystkim prowadzenia rachunkowości, realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy oraz bieżącej jej obsługi, udzieleniu Ci odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),wypełnienie spoczywających na nas obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania współpracy i obsługi umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. Okres przechowywania danych osobowych obejmuje czas realizacji usługi oraz przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania i kontynuacji współpracy, obsługi klienta/kontrahenta, a także przedstawiania ewentualnych ofert w przyszłości. Ponieważ dane są niezbędne dla potrzeb wynikających z przepisów (m. in. w związku z zobowiązaniami podatkowymi) oraz dla potrzeb ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, dane mogą być przechowywane również do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umowami, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
   Przetwarzanie danych osobowych w przypadku realizacji zawartej umowy (osoby kontaktowe)  Jeśli w kontaktach z nami reprezentujesz naszego klienta, kontrahenta lub inny podmiot (np. swojego pracodawcę, zleceniodawcę lub kontrahenta), dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe, związane z Twoją funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego występujesz. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub otrzymaliśmy je od tego podmiotu. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu: realizacji obowiązków prawnych na nas spoczywających, w tym przede wszystkim prowadzenia rachunkowości, realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego występujesz, udzieleniu Ci odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: wypełnienie spoczywających na nas obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) opisany wyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji współpracy z podmiotem, który reprezentujesz. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości utrzymania kontaktów niezbędnych do realizacji umowy lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania i kontynuacji współpracy, obsługi klienta/kontrahenta, a także przedstawiania ewentualnych ofert w przyszłości. Ponieważ dane są niezbędne dla potrzeb wynikających z przepisów (m. in. w związku z zobowiązaniami podatkowymi) oraz dla potrzeb ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, dane mogą być przechowywane również do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umowami, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
   Przetwarzanie danych osobowych w przypadku procesu rekrutacyjnegoW takim razie dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w naszych strukturach i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy. W zależności od tego, czy proces rekrutacyjny prowadzi do zawarcia umowy objętej stosunkiem pracy i tym samym przepisami Kodeksu pracy, czy też prowadzi do zawarcia umowy cywilnoprawnej lub umowy o świadczenie usług, różne są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:  W przypadku rekrutacji na stanowiska dla których przewidziane są umowy objęte stosunkiem pracy i tym samym przepisami Kodeksu pracy, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a)       w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa). W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dotyczy to podanie wyników testów kompetencyjnych, jak również wszelkich danych zawartych w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Nie żądamy przekazania powyższych danych, jednak ich przekazanie traktujemy jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wskazujemy, że podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt I lit. a) powyżej jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt I lit. b) powyżej jest dobrowolne. Oświadczamy, że brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku rekrutacji na stanowiska dla których przewidziane są umowy cywilnoprawne lub umowy o świadczenie usług, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dotyczy to wszelkich danych zawartych w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Wskazujemy, że podanie przez kandydata danych osobowych dla celów zawarcia wskazanych umów jest dobrowolne, gdyż taką dobrowolność zakłada wyrażenie zgody. Zaznaczamy jednakże, że wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas takiego zakresu danych osobowych jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe oraz – w ramach pewnych stanowisk –  informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jest niezbędne, by dana aplikacja została wzięta pod uwagę w ramach procesu rekrutacyjnego. Dokumenty rekrutacyjne są usuwane po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, chyba że została wyrażona zgoda na dalsze przetwarzanie.
   Przetwarzanie danych osobowych w przypadku kontaktuJeśli chcesz się z nami jedynie skontaktować, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz dane wynikające z Twojej wiadomości. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu obsługi Twojej wiadomości i ewentualnie udzielenia odpowiedzi na wynikające z niej pytania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) opisany wyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest nam niezbędne, by zająć się Twoją wiadomością. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi przesłanej przez Ciebie wiadomości i tym samym jej usunięciem. Dane osobowe przetwarzane są przez czas obsługi wiadomości, chyba że zostaną objęte przez inny proces przetwarzania danych osobowych, przewidujący inny okres przetwarzania danych osobowych. 

   III.                Odbiorcy danych osobowych

    1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

    2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a osoba której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie regulacji zatwierdzonych przez Komisję Europejską gwarantujących prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w państwie trzecim.

    3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

    4. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

    • przewoźnicy/spedytorzy/brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi,
    • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta,
    • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności,
    • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

    Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których Akumulator Plus korzysta w związku z prowadzeniem swojej działalności handlowej, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom świadczącym usługi serwisowe dla Akumulator Plus, firmom kurierskim i pocztowym. Przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
    Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

    IV.                Wykorzystywanie zewnętrznych technologii

     Nasza strona zawiera plug-in do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

     Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, i Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

     V.                  Prawa przysługujące Ci w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych

      Przysługują Ci prawa do:

      1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
      2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda  – przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
      3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes  – przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
      4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

      Wniosek o realizację przysługujących Ci praw możesz złożyć wykorzystując dane kontaktowe podane na początku Polityki prywatności.

      VI.                Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

       Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do dopasowania treści wiadomości marketingowych (newslettera) do Twoich zainteresowań, wieku, które ustalamy w oparciu o podane przez Ciebie informacje oraz analizę Twojego zachowania i dotychczasowych zakupów, w tym dla potrzeb stworzenia prognozy na przyszłość (profilowanie).  W ten sposób tworzymy spersonalizowane profile Użytkowników, co pozwala na lepsze dopasowanie wyświetlanych lub przekazywanych treści do Twoich indywidualnych zainteresowań. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

       VII.              Zmiany Polityki prywatności

        Polityka prywatności może ulec zmianie wedle naszego uznania. W przypadku wprowadzenia przez nas jakichkolwiek zmian, poinformujemy o tym użytkowników za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (na przykład, poprzez wyświetlenie bannera, wyskakującego okienka lub powiadomienia push) lub wysyłając do użytkowników wiadomość e-mail, jeżeli wprowadzana zmiana miałaby duży wpływ na ich prywatność.

        .

        Pytania związane z Polityką prywatności prosimy kierować na adres:

        [email protected]

        Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2024

        0
         0
         Twój koszyk
         Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu